Lembaran Maklumat Produk Kad Kredit AirAsia

PENTING: Yuran dan Caj ini dikenakan oleh Hong Leong Bank Berhad kepada Pemegang Kad dan tertakluk kepada terma dan syarat Hong Leong Bank Berhad. Pihak AirAsia tidak bertanggungjawab dan menafikan semua liabiliti berkenaan dengan Bayaran dan Caj yang dikenakan oleh Hong Leong Bank Berhad dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan bagi apa-apa pertikaian, kerosakan, kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian langsung, tidak langsung dan turutan), liabiliti, kecederaan atau kekecewaan yang ditanggung atau dialami oleh Pemegang Kad yang berkaitan dengannya.